ჩვენ შესახებ

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტო (სადსი) დაარსებულია კერძო პირების მიერ, რომელთაც გააჩნიათ ანტიდოპინგური საქმიანობის გამოცდილება და არ აქვთ რეალური ინტერესთა კონფლიქტი ან პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტი ეროვნულ ფედერაციების, საერთაშორისო ფედერაციების, ათლეტების და სპორტთან დაკავშირებული სხვა პირების მიმართ, საქართველოს „მეწარმეთა კანონი“-ს და საქართველოს კანონის „საჯარო რეესტრი“-ს შესაბამისად, რომლის მიზანია იმოქმედოს, როგორც ეროვნულმა ანტი-დოპინგურმა ორგანიზაციამ, როგორც ასეთი, და კოდექსის 20.5.1 მუხლის შესაბამისად, სადს–ს აქვს განსაკუთრებული უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა, რომ იყოს დამოუკიდებელი თავის ოპერატიულ გადაწყვეტილებებსა და საქმიანობაში სპორტისგან და მთავრობისგან შეზღუდვის გარეშე. ეს მოიცავს ნებისმიერი პირის მიერ მის ოპერაციულ გადაწყვეტილებებსა და საქმიანობაში მონაწილეობის აკრძალვას, რომელიც ამავე დროს მონაწილეობს ნებისმიერი საერთაშორისო ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის, ძირითადი ღონისძიებების ორგანიზაციის, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის მართვაში ან საქმიანობაში. ან სამთავრობო განყოფილებაში, რომელიც პასუხისმგებელია სპორტზე ან ანტიდოპინგზე.

ანტიდოპინგური წესების მოქმედების სფერო

ანტიდოპინგური წესები ეხება:

(ა) სადსი, მისი გამგეობის წევრების, დირექტორების, ოფიცრებისა და განსაზღვრული თანამშრომლების ჩათვლით, დელეგირებული მესამე პირებისა და მათი თანამშრომლების ჩათვლით, რომლებიც მონაწილეობენ დოპინგ-კონტროლის ნებისმიერ ასპექტში;

ბ) საქართველოს ეროვნული ფედერაციები, მათ შორის მათი გამგეობის წევრები, დირექტორები, ოფიცრები და განსაზღვრული თანამშრომლები, დელეგირებული მესამე მხარეები და მათი თანამშრომლები, რომლებიც მონაწილეობენ დოპინგ-კონტროლის ნებისმიერ ასპექტში;

გ) შემდეგ სპორტსმენებს, სპორტსმენთა დამხმარე პერსონალს და სხვა პირებს (მათ შორის, დაცულ პირებს), თითოეულ შემთხვევაში, არის თუ არა ასეთი პირი საქართველოს მოქალაქე ან რეზიდენტი:

(i) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც არის საქართველოში რომელიმე ეროვნული ფედერაციის ან საქართველოში რომელიმე ეროვნული ფედერაციის ნებისმიერი წევრი ან შვილობილი ორგანიზაციის წევრი ან ლიცენზიის მფლობელი (მათ შორის ნებისმიერი კლუბები, გუნდები, ასოციაციები ან ლიგები);

(ii) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს ისეთ ღონისძიებებში, შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში, რომლებიც ორგანიზებულია, იწვევა, უფლებამოსილია ან აღიარებულია საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის მიერ, ან საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის ნებისმიერი წევრის ან შვილობილი ორგანიზაციის მიერ (ნებისმიერი კლუბების, გუნდების, ასოციაციების ან ლიგების ჩათვლით), სადაც არ უნდა ჩატარდეს;

(iii) ნებისმიერი სხვა სპორტსმენის ან სპორტსმენის დამხმარე პირი ან სხვა პირი, რომელიც აკრედიტაციის, ლიცენზიის ან სხვა სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე ან სხვაგვარად ექვემდებარება საქართველოში რომელიმე ეროვნული ფედერაციის ან რომელიმე წევრის ან შვილობილი ორგანიზაციის უფლებამოსილებას. ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის საქართველოში (ნებისმიერი კლუბების, გუნდების, ასოციაციების ან ლიგების ჩათვლით) ანტიდოპინგური მიზნებისათვის; და

 (iv) ყველა სპორტსმენი და სპორტსმენის დამხმარე პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს ნებისმიერ საქმიანობაში, ნებისმიერ ღონისძიებაში, რომელიც ორგანიზებულია, ტარდება, მოწვეულია ან უფლებამოსილია ეროვნული ღონისძიების ან ეროვნული ლიგის ორგანიზატორის მიერ, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეროვნულ ფედერაციასთან.

(v) რეკრეაციული სპორტსმენები: ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ან ჩართულია სპორტულ ან ფიტნეს საქმიანობაში რეკრეაციული მიზნებისთვის, მაგრამ არ მონაწილეობს ეროვნული ფედერაციის ან ფედერაციის წევრ ან არაწევრ ასოციაციების, ორგანიზაციების, კლუბის, გუნდის ან ლიგის მიერ მიერ ორგანიზებულ, აღიარებულ, ან მასპინძელ სპორტულ ღონისძიებებში და ვინც ანტიდოპინგური წესის დარღვევამდე ხუთი (5) წლის განმავლობაში არ ყოფილა საერთაშორისო დონის სპორტსმენი (როგორც ამას განსაზღვრავს თითოეული საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად) ტესტირება და გამოძიება) ან ეროვნული დონის სპორტსმენი (სადს-ის ან სხვა ანტიდოპინგური ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული, ტესტირებისა და გამოკვლევების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად); არ წარუდგენია საქართველო ან რომელიმე სხვა ქვეყანა საერთაშორისო ღონისძიებაში ღია კატეგორიაში; ან არ არის შეტანილი არცერთი რეგისტრირებული ტესტირების სიაში ან სხვა ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის სიაში, რომელსაც აწარმოებს ნებისმიერი საერთაშორისო ფედერაცია, სადს ან ეროვნული ანტიდოპინგური ორგანიზაცია.

(დ) ყველა სხვა პირი, ვის შესახებ კოდექსი სადს– ს უფლებამოსილებას ანიჭებს, მათ შორის ყველა სპორტსმენი, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები ან რეზიდენტები, და ყველა სპორტსმენი, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, შეჯიბრებისათვის, ტრენინგისათვის ან სხვა მიზნებისათვის.

ითვლება რომ, ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი პირი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ან ჩართულია, საქართველოში სპორტში  ეთანხმება აღნიშნულ ანტიდოპინგური წესებს და ვალდებულნი არიან დაიცვან ის და დაემორჩილონ სადს–ის უფლებამოსილებას რომ უზრუნველყოს ამ ანტი - დოპინგის წესების დაცვა, მათ დარღვევასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შედეგების ჩათვლით, და კოდექსის მე -8 და მე -13 მუხლებში მითითებულ სადისციპლინო კომისიის იურისდიქციას, რომ განიხილონ და დაადგინონ ამ ანტიდოპინგური წესებით გათვალისწინებული საქმეები და საჩივრები.

ზემოთ მოცემული სპორტსმენების საერთო სიიდან, ის სპორტსმენები რომლებიც ვალდებულნი არიან დაიცვან საქართველოს ანტიდოპინგური წესები, ჩაითვლებიან ეროვნული დონის სპორტსმენებად და შესაბამისად, ამ ანტიდოპინგური წესების სპეციფიკური დებულებები, რომლებიც გამოიყენება ეროვნული დონის სპორტსმენებისთვის (მაგ., ტესტირება, TUE- ები, ადგილსამყოფელი და შედეგების მენეჯმენტი) ვრცელდება ამ სპორტსმენებზე:

ა) სპორტსმენები, რომლებიც არიან საქართველოში ნებისმიერი ეროვნული ფედერაციის ან ეროვნულ ფედერაციასთან დაკავშირებული სხვა ორგანიზაციის წევრები ან ლიცენზიების მფლობელები, ასოციაციების, კლუბების, გუნდების ან ლიგების ჩათვლით.

ბ) სპორტსმენები, რომლებიც მონაწილეობენ ნებისმიერ შეჯიბრში, ღონისძიებაში ან საქმიანობაში, რომელსაც ორგანიზებას უწევს, აღიარებს ან მასპინძლობს ეროვნული ფედერაცია, ნებისმიერი ასოცირებული ასოციაცია, ორგანიზაცია, კლუბი, გუნდი ან ლიგა ან მთავრობა საქართველოში.

გ) ნებისმიერი სხვა სპორტსმენი, რომელიც აკრედიტაციის, ლიცენზიის ან სხვა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეთანხმების შესაბამისად, შედის საქართველოში ეროვნული ფედერაციის ან მასთან დაკავშირებული ასოციაციის, ორგანიზაციის, კლუბის, გუნდის ან ლიგის კომპეტენციაში.

დ) სპორტსმენები, რომლებიც მონაწილეობენ ნებისმიერ ღონისძიებაში, რომელიც ორგანიზებულია, აღიარებულია ან მასპინძლობს ეროვნული ღონისძიების ორგანიზატორის ან სხვა ეროვნული ლიგის მიერ და რომელიც  სხვაგვარად არ არის დაკავშირებული ეროვნულ ფედერაციასთან.