ჩვენ შესახებ

საქართველოს ეროვნული ანტი-დოპინგური სააგენტო - სპორტში დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პასუხისმგებელი ორგანო (კომპეტენტური ორგანო), მსოფლიო ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის და საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული, ერთადერთი ეროვნული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს უფლება შეადგინოს და განახორციელოს საქართველოში ანტი-დოპინგური პროგრამები.

სააგენტოს გააჩნია საჭირო უფლებამოსილება და მოვალეობები ქვემოთ ჩამოთვლილ საქმიანობაში:
• დოპინგ კონტროლის დაგეგმვა, კოორდინირება, აღსრულება, მონიტორინგი და მისი შემდგომი განვითარება;
• თანამშრომლობა სხვა შესაბამის ეროვნულ ორგანიზაციებთან, სააგენტოებთან და ანტი-დოპინგურ ორგანიზაციებთან.
• ეროვნული ანტი-დოპინგური ორგანიზაციების ერთობლივი ტესტირების წახალისება.
• ანტი-დოპინგური საინფორმაციო, განათლების და პრევენციული პროგრამების დაგეგმვა, შესრულება და მონიტორინგი.
• ანტი-დოპინგური მოკვლევა და პრომოცია;
• მსოფლიო ანტი-დოპინგურ სააგენტოსთან სრული თანამშრომლობა მსოფლიო ანტი-დოპინგური კოდექსის 20.7.10.მუხლის შესაბამისად;
• ნაწილობრივ ან მთლიანად შეაჩეროს სპორტსმენის ან სპორტსმენის დამხმარე პერსონალის დაფინანსება ვიდრე არ ამოიწურება ანტი-დოპინგური წესების დარღვევისათვის დაწესებული დისკვალიფიკაციის ვადა;

[კომენტარი: იგულისხმება რომ ეროვნული ანტი-დოპინგური ორგანიზაცია თავის საქმიანობასა და გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა იყოს დამოუკიდებელი ყველა საზოგადოებრივ და სპორტული მოძრაობის ორგანოებისაგან. დამოუკიდებლობის პრინციპი საფუძვლად უდევს მსოფლიო ანტი-დოპინგურ პროგრამებს დავ უზრუნველყოფს დოპინგსაწინააღმდეგო საქმიანობის შესრულებას].

Athlete Tools
ანტი-დოპინგური პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, ხელმისაწვდომი გავხადოთ სპორტსმენებისათვის, მრწთვნელებისათვის,   სპორტსმენთა დამხმარე პერსონალისათვის, სპორტის ნაციონალური ფედერაციებისა და სპორტული მედიცინის წარმომადგენლებისათვის ინფორმაცია დოპინგის, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მისი ნეგატური ზემოქმედების, სპორტში მისი გამოყენების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შესახებ.

ვრცლად ნახვა
განათლება

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს განათლების პროგრამა მოიცავს: 1. ეროვნულ ჩემპიონატში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენებისათვის, საქართველოს ეროვნული ნაკრებების წევრების, სამედიცინო და მათი დამხმარე პერსონალისათვის ლექცია-სემინარების, ქვიზების ჩატარებასა და მსოფლიო ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ძირითადი დოკუმენტების(ანტი-დოპინგური კოდექსი, ტესტირების საერთაშორისო სტანდარტი, ანტი-დოპინგურ ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის სისტემა, ანტი-დოპინგური წესები ნაციონალური ანტი-დოპინგური ორგანიზაციებიათვის და აკრძალული სია) გაცნობა/გადაცემას. 2. ელექტრონული და ბეჭდვითი მედიისათვის ანტი-დოპინგური მასალების მომზადებასა და დოპინგისაგან თავისუფალი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების პროპაგანდას. 3. ეროვნულ ანტი-დოპინგური სააგენტოს ვებ.გვერდზე ანტი-დოპინგური ინფორმაციის განთავსებას.

ვრცლად ნახვა
ანტი-დოპინგური სერვისები

ანტიდოპინგური სააგენტო წარმოადგენს საქართველოში ანტიდოპინგური პროგრამების განხორციელებისთვის უფლებამოსილ ორგანოს. შესაბამისად, იგი გთავაზობთ ანტიდოპინგური ტესტირების დაგეგმვისა და ჩატარების სერვისს, ასევე ანტიდოპინგურ სწავლების პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მოგვმართოთ საკონტაკტო მისამართზე.

ვრცლად ნახვა
კონტაქტი